แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

งบแสดงฐานะทางการเงิน

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1-รายงานการเงิร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย-/25652022-02-01กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนางสาวจิรัชญาภรณ์ ซ่อนกลิ่น
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1